Staw w centrum wioskiIzba TradycjiEkomuzeum przy Szkole PodstawowejGłaz w centrumKościółOłtarz w kościele

Rzoondzynie w Kamioonie uo Prowdzie i mitah.

Posted by Antoni Respondek on 10/07/02 at 7:39 PM

Subject:   Rzoondzynie w Kamioonie uo Prowdzie i mitah.

 

Rzoondzynie w Kamioonie uo Prowdzie i mitah.


W mojih ukohanyh Uogewnikah S’loonskih wiela jest rzeczoow zrobioonyh z kamiynioow.

Nojstarszy uogewnicki krzyrz, krzyrz pokutny, zrobioony z jednego kooncka twardego kamiynia stoji na kamiynnym podwyrzszyniu jak na uoltorzu. Uoltorzu zrobioonym z inkszyh, wopiynnyh kamiynioow. Przypoomino wieczno Prowda, jakos’ tragedjo, czyjes’ przewijny i ludowy mit uo nawiedzinah s’wiyntyh Cyryla i Metodego.

Z takih samyh wopiynnyh kamiynioow boou budowany Stary Dwoor, po kerym uostaua ino nazwa miyszkaniowyj wspoolnoty gospodarzooncyj uod niydowna doomami na Moskwie.

I Nowy Dwoor - nowy ino z nazwy. Bo jego stodoua, resztki staryj zabudowy
i uokroonrzajooncy joom mur soom dzisioj hyba nojstarszymi kamiynnymi budowlami
w Uogewnikah.

Jeszcze do niydowna przy Krzyrzowyj, a downiejszyj Bohateroow Stalingradu, stouo pora staryh familokoow zrobioonyh w coukos’ci z wopiynnyh kamiyni. Ale rozbuloone uostauy pod potrzeby „autostrady suoon’ca”, uo keryj do dzisioj ani widu ani suyhu.

Wiela tyrz inkszyh doomoow i uogrodzyn’, fundamyntoow i piwnicoow pobudowanyh uostauo
z jejih poomocoom i udziauym.


W nih to uostaua materialno Prowda i pamiyn’c’ uo tamtyh Uogewnikah i uogewczanah.

Wszystke uoone soom rodzime, nasze, miejscowe i swojske.

Wopiynne kamiynie zdowajoom sie byc’ przez to naszymi - uogewnickymi.


Rzodyn nigdy niy uodpoworzoou sie ih urzyc’ przeciwko inkszym.

Hoc’ wiela przeca boouo kaj indzi, we downyh latah, wypadkoow ciepanio kamiyniami
w drugih.

Coby ih niymi ukamioonowac’. Znoomy to ze Biblije i rzywotoow s’wiyntyh.

Dziouo sie tak skirz Prowdy kero mieli uodwaga te druge guosic’, a kero wedle inkszyh booua ino mitym.

Bo Prowda uodbiyraua wielu spokooj sumiynio!


Uogewnicke wopiynne kamiynie mioueh i moom za nasze, s’loonske.

Soom uoone czoonstkoom piyrwotnyj skauy - s’loonskyj Opoki.

Bez to ciekawi mie korzde miejsce, kere z toom Opokoom mo zwioonzek.


Pewnikym takym miejscym jest Kamiyn’ S’loonski.

A w niym Zoomek - Schloss Gross Stein.

Tam mioueh szczyn’s’cie byc’, hoc’ ino jedyn dziyn’, na VII Syminaryjoom S’loonskym
i posuhac’ Prowdy uo s’loonski torzsamos’ci.

Tam tyrz udauo mi sie dostouc’ Pollokowe „S’loonske tragedje” i pora heftoow Koonwersatorjum do poczytanio i przemys’lynio.

Usuyszou`eh uo Kos’ciele i ludziah Kos’cioua.
Uo ksiyn’ciu-arcybiskupie Wrocuawia, kardynale Adolfie Bertramie, uo biskupie Stanisławie Adamskim i kardynale Auguście Hlondzie.

Uo roli Kos’cioua w Polsce we utrzymaniu polski torzsamos’ci i jego stosunku do narodowyh myn’szos’ci. Przipoomniane tam uostauy tyrz niykere mity, uod kadubkowyh poczynajoonc.

Uo Nauce i Wierze, skrzyduah duha korzdego Norodu. Jego Opoce - moralnos’ci.
Uo zadaniah duszpastyrzoow wzglyndym idyjoow Unje Europyjskyj.

Keby niy rzoondzynie arcybiskupa Alfonsa Nossola i kuluarowe s’loonske godki inkszyh ksiynrzoszkoow, to intus by mi podpowiadou (a morzno ino mie zwodzioou, bo mi sie zdowao), irze S’loonsk i S’loonzoki dali jeszcze soom mieloone miyndzy narodowymi muyn’skymi kamiyniami, jak te ziorka pszynicy czy rzyta przeznaczoone na moonka.

Wiadoomo irze bydzie z nih porzytek i dobry hlyb, ale ino wtynczos jak sie dajoom przemloc’.

Jak pozwoloom ze siebie zrobic’ ciyn’ko, s’ciyrano poleku warstwa.

Jak tyn znak dzielynio pomiyndzy nazwami miejscowos’ci: Kamień Śląski / Gross Stein
na tabuli z tymatym Syminaryjoom: „ŚLĄSK ŻYJĄCY EUROPĄ wczoraj - dziś - jutro”.

Czy by tako miaua byc’ naszo historyczno rola?

Uagodzynie tarcio miyndzy polskymi i niymieckymi kamiyniami w muynie historyje?

Co do samyj nazwy Kamień Śląski, tyrz rzeh niy je jyj pewny.

Bo jak rzeh porzykou we miejscowym kos’ciele, u s’wiyntego Jacka, trefiou`eh w niym na kamiynno tabula:

„Pamiątka złotego jubileuszu probostwa ks. proboszcza Józefa Szołtyssek w Kamionie postawiona przez wdzięczną parafię w Marcu 1889.
Ks. proboszcz Józef Szołtyssek urodził się w Paniowkach 23 Marc. 1812. wyświęcony 27 Marca 1837. przyszedł jako duszpasterz do Kamiona 6 Marca 1839.
W Tobie, Panie ufałem, dla tego nie zginę na wieki. PS. XXII ”

Pamioontka po farorzu, uo kerym na kamiynnym krzyrzu przy kos’ciele napis guosi:

„Herr Erzpriester Josef Scholtyssek 23.03.1812 14.02.1895 Hier ruht der hochw. R. i p.”.


Kaj jo rihtig boou? W Gross Stein, w Kamieniu Śląskim czy w Kamioonie?


Co je Prowdoom, a co mitym?

 

http://www.republikasilesia.com/AntoniRespondek/forum/messages/141.html

 

Pogoda
16 czerwca
niedziela
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN